دپارتمان های صادراتی شرکت


دپارتمان جواهرات
دپارتمان کفش و دمپایی
دپارتمان مواد غذایی
دپارتمان شیرینی ها
دپارتمان بلوک AAC
دپارتمان مبلمان

کشورهای هدف صادراتی


کشور عراق
کشور پاکستان
کشور کویت
کشور قطر
کشور افغانستان
کشور عمان
کشور امارات متحده عربی