بلوک-AAC

بلوک سبک اتوکلاو شده (AAC)

بلوک سبک اتوکلاو شده (AAC) مناسب و هم هزینه برای ساخت ساختمان شما